Preacher: Matt Hess
Scripture: 1 Corinthians 12:28; 1 Corinthians 12:4-6; 1 Peter 4:11; 1 Corinthians 12:12; 1 Corinthians 14:12; 1 Corinthians 12:7; 1 Corinthians 14:1
Notes: How do we get spiritual gifts? Why do we get spiritual gifts? How do we discover and sharpen our spiritual gifts?